Dịch vụ

Dịch vụ

Công ty EBIT cung cấp các dịch vụ tư vấn CNTT-TT bao gồm:

• Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch và xây dựng mô hình ứng dụng CNTT

» Xác định chiến lược ứng dụng CNTT-TT cho tổ chức/doanh nghiệp, phù hợp với chiến lược phát triển của tổ chức/doanh nghiệp

» Xây dựng Đề án tổng thể, kế hoạch trung và dài hạn (ICT Roadmap, Master Plan) ứng dụng CNTT-TT cho các tổ chức và doanh nghiệp, bao gồm kiến trúc hệ thống, kế hoạch triển khai, nhân lực, kinh phí, v.v...

» Đề xuất các mô hình giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT-TT trong môi trường quản lý và kinh doanh.

• Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT-TT

» Đánh giá hiện trạng Hệ thống thông tin cho doanh nghiệp, bao gồm:

◊  Phần mềm ứng dụng

◊  Hạ tầng CNTT-TT

◊  An ninh, an toàn

◊  Nhân lực

◊  Chính sách, cơ chế, và quy trình vận hành hệ thống CNTT-TT

» Đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp:

◊  Xác định, chuẩn hoá và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ phục vụ ứng dụng CNTT-TT trong quản lý và kinh doanh.

◊   Đề xuất các giải pháp tổng thể về phần mềm ứng dụng CNTT-TT, hạ tầng CNTT-TT.

◊   Đề xuất mô hình và cách thức tổ chức vận hành, khai thác các giải pháp CNTT-TT, hạ tầng CNTT-TT.

◊   Xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật cho các giải pháp liên quan.

• Tư vấn lập dự án đầu tư / lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

» Tư vấn khảo sát:

◊  Lập Nhiệm vụ khảo sát (nếu cần);

◊  Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của dự án;

◊  Xây dựng báo cáo khảo sát.

» Lập dự án đầu tư, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

◊  Đánh giá hiện trạng và sự cần thiết đầu tư;

◊  Xác định lại mục tiêu, quy mô đầu tư;

◊  Phân tích và lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ;

◊  Phân tích hiệu quả đầu tư;

◊  Lập Thiết kế sơ bộ;

◊  Lập Tổng mức đầu tư.

• Tư vấn lập Thiết kế thi công và Tổng dự toán

» Nghiên cứu các tài liệu đã có của dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

» Nghiên cứu Thiết kế sơ bộ của dự án;

» Đề xuất khảo sát bổ sung (nếu cần);

» Lập Thiết kê thi công tuân thủ theo Thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt;

» Nghiên cứu các nội dung chi phí liên quan đến Thiết kế thi công, xác định Tổng dự toán của Dự án;

» Hoàn thiện Thiết kế thi công và tổng dự toán của Dự án;

• Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ thầu

» Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục mua sắm và đấu thầu theo quy định hiện hành;

» Xây dựng kế hoạch đấu thầu;

» Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục mua sắm và đấu thầu theo quy định hiện hành;

» Xây dựng hồ sơ mời thầu;

» Hỗ trợ đánh giá hồ sơ thầu khách quan và độc lập nhằm hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

• Tư vấn giám sát và quản lý dự án CNTT-TT

» Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án CNTT-TT;

» Giám sát việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu chất lượng và kỹ thuật của nhà cung cấp dự án CNTT-TT.;