Giám sát việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu chất lượng và kỹ thuật của nhà cung cấp dự án CNTT-TT

Giám sát việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu chất lượng và kỹ thuật của nhà cung cấp dự án CNTT-TT
Giám sát việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu chất lượng và kỹ thuật của nhà cung cấp dự án CNTT-TT