Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục mua sắm và đấu thầu theo quy định hiện hành

Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục mua sắm và đấu thầu theo quy định hiện hành
Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục mua sắm và đấu thầu theo quy định hiện hành