Đề xuất các mô hình giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT-TT trong môi trường quản lý và kinh doanh.